Binance faces $4 billion DOJ claim, leadership under pressure … – Investing.com

Binance faces $4 billion DOJ claim, leadership under pressure …  Investing.com